DUYURU

30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Anılan Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da değişiklik yapılmıştır.

7318 sayılı Kanunun 15. maddesi ile 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a geçici madde eklenmiştir.  Eklenen geçici madde ile Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çeklerin bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği; 01.06.2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği,

b) 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacağı, ihtiyati haciz kararı verilemeyeceği ve başlamış olan takiplerin duracağı,

c) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacağı,

yönünde düzenleme yapılmıştır.

7318 sayılı Kanunun 7. ve 8. maddeleri 01.01.2022 tarihi, diğer maddeler ise yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Kanunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Meslektaşlarımızın bilgisine saygı ile sunulur.

ANKARA BAROSU